Instructor Name Instructor Father Name Instructor Designation Instructor MIS ID Year of the Instructor Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
GAJENDER SINGH 2017 24 23 17 22 25 25 20 21 22
JEEVRAJ SINGH SHEKHAWAT 2015 23 22 17 22 25 25 20 21 22
SUMER SINGH 2015 24 23 17 22 25 25 20 21 22
VIKASH SAINI 2015 24 22 17 22 24 24 14 17 20
KAILASH CHANDRA SAINI 2015 23 23 17 22 23 24 20 17 22
MANOJ SAINI 2015 24 23 17 22 25 25 20 21 22
MUKESH KUMAR 2015 24 23 17 22 25 25 20 19 22
SURENDRA KUMAR 2015 24 23 17 22 25 25 20 21 22
ARVIND SAINI 2015 24 23 17 19 25 25 18 21 20
VIRENDRA SINGH 2015 24 23 17 22 25 25 20 21 22
ROHITASHAV 2015 24 23 17 22 25 25 20 20 22
NARENDRA KUMAR 2015 24 23 17 22 25 25 20 20 22
RAJENDER SINGH 2015 24 23 17 22 25 25 20 20 22
VIJENDRA SINGH 2015 25 20 21 22
ANIL KUMAR 2015 20 21 22
MAN SINGH 2015 24 23 17 22 25 25 20 21 22
SUBHASH CHADNRA 2015 24 23 17 21 23 25 20 21 22
MUKESH KUMAR 2015 24 23 17 21 25 25 16 18 21